Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

W dniach 22 lutego, 1 marca oraz 15 marca w naszej szkole odbyły się szkolenia dla nauczycieli "Programy multimedialne w edukacji". Szkolenia przeprowadził nauczyciel zajęć komputerowych pan Paweł Omirski. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności przygotowania i obróbki materiału graficznego za pomocą aplikacji dostępnych online, nauczyli się tworzyć ciekawe materiały dydaktyczne oraz wprowadzać elementy ICT na własnych zajęciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 18.10.16r. w SP nr 12 w Katowicach odbyły się warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez uczestników programu Erasmus+, którzy wymienili się doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas kursu w English Laungage Centre w Brighton.

Celem zajęć było pokazanie, jak praktycznie zastosować metody i techniki nauczania języka angielskiego oraz innych przedmiotów wykorzystując komputery, internet, tablicę interaktywną, gry i zabawy. Tematyka warsztatów: "Jak wykorzystać tablicę interaktywną w kreatywny sposób"; "Gry i zabawy dydaktyczne"; "Technologie komputerowe w pracy dydaktycznej".

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas warsztatów nauczyciele będą mogli udoskonalić swój warsztat pracy oraz uatrakcyjnić przekazywanie wiedzy podczas lekcji.

Projekt Erasmus+ KA1 ? Mobilność edukacyjna

Język obcy i technologie informatyczne w pracy z

uczniem młodszym

 • Styczeń/ Luty 2015

Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku został wypełniony wniosek do Agencji Narodowej Programu Erasmus+. W celu jego przygotowania należało zdefiniować potrzeby i trudności, z jakimi boryka się kadra pedagogiczna szkoły ? pracę podjęto już we wrześniu 2014 roku. Zostały zdefiniowane trzy obszary wymagające poprawy: edukacja w klasach młodszych, w których uczą się dzieci sześcioletnie, wyrównanie deficytów u dzieci z problemami w nauce, podniesienie poziomu umiejętności komputerowych nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia wspomaganych IT, w związku z czym powstały trzy programy. Pracując nad opracowaniem zagadnień oraz wniosku, został powołany zespół ds. pracy nad projektem ERASMUS +, którego koordynatorem został nauczyciel j. angielskiego. Koordynator uczestniczył w kilku szkoleniach (2014-2015 rok) dotyczących programu ERASMUS+ zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Agencje Narodową programu Erasmus+ w Warszawie.  Nauczyciele języka angielskiego konsultowali się także z osobami, które zajmują się programami europejskimi od wielu lat.

 • Marzec/ Kwiecień/ Maj 2015

Przygotowany wniosek został złożony i wysłany do Narodowej Agencja Programu Erasmus+ (termin składania wniosków: 04 marzec 2015). 15 maj 2015 r. wyniki konkursu ERASMU+ KA1 zostały opublikowane na oficjalnej stronie programu ? projekt pt: Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym został zaakceptowany, a Szkoła Podstawowa nr 12 otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Zostały przygotowane wymagane dokumenty do podpisania umowy finansowej.

 • Czerwiec 2015

Od 1 czerwca 2015 r. w naszej szkole realizowany jest projekt: Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym w ramach programu Erasmus +, który zakłada uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach językowych i metodycznych organizowanych przez szkołę ELC w miejscowości Brighton w Wielkiej Brytanii, w celu podniesienia jakości pracy dydaktycznej.

 • Wrzesień 2015

We wrześniu 2015 roku podczas zebrania Rady Pedagogicznej została przekazana informacja dotycząca zakwalifikowania się szkoły do Programu ERASMUS+ oraz ogłoszono proces rekrutacji uczestników. Nauczyciele otrzymali formularz zgłoszeniowy, zawierający dane dotyczące min. dorobku zawodowego, znajomości języka angielskiego. W listopadzie 2015 roku zakończona została rekrutacja uczestników do projektu.Zespół ds. projektu wraz z Dyrektorem szkoły podczas zebrania dokonał wyboru uczestników według wcześniej przyjętych kryteriów. Następnie odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników. 

Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu 10 nauczycieli, którzy zakwalifikowali się do udziału w szkoleniach zagranicznych w terminie: 4-15 lipca 2016 r. Przygotowanie obejmuje cztery obszary: tematyczny, językowy, kulturowy i organizacyjny. Od strony formalnej konieczne jest zgromadzenie i przygotowanie dokumentacji, wypełnienie niezbędnych formularzy nadesłanych przez organizatora kursu, podpisanie umów i zarejestrowanie się na stronie organizatora.

Zespół ds. ERASMUS+ podejmuje działania organizacyjne (związane z wyjazdem i pobytem uczestników w Wielkiej Brytanii):

- zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii

- środki transportu

Obecnie realizowane są wewnętrzne programy ?Komputer-korzystam?, ?Nasz sześciolatek? oraz ?I ja potrafię? (patrz zakładka obok).

 • Październik/ Listopad 2015

W październiku 2015 zespół ds. ERASMUS+ wysłał zapytania dot. prowadzenia kursu językowego do 3 szkół językowych ? komunikacyjny kurs języka angielskiego, 40 godzin zajęć.

W listopadzie 2015 roku została wybrana szkoła językowa oferująca najlepsze warunki. Szkoła językowa przeprowadzi kurs językowy dla nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. Została ona wybrana w ramach naboru według wcześniej przyjętych kryteriów; wyboru dokonał zespół ds. ERASMUS+ wraz z Dyrektorem szkoły. 13 stycznia 2016 roku rozpoczęły się zajęcia w odpowiednim czasie i miejscu dla kursantów.

 • Grudzień 2015 / Styczeń 2016

Zespół ds. ERASMUS+ dokonał wyboru zakwaterowania w Wielkiej Brytanii ? dom w Brighton oddalony o 1, 6 mili od ośrodka szkoleniowego. Podjęto kontakt z 2 biurami turystycznymi w celu zakupu biletów lotniczych.

Koordynator wraz z zespołem przygotowuje dokumenty:

 1. Wymagane przez Agencję Narodową: karta obserwacji, potwierdzenie otrzymania środków finansowych.
 2. Wymagane przez ZOJO i Prezydenta Miasta Katowice: sprawozdanie.

Obecnie odbywają się regularne spotkania przygotowujące uczestników do wyjazdu do Brighton. Przygotowanie obejmuje cztery obszary: tematyczny, językowy, kulturowy i organizacyjny.

Odbyło się spotkanie uczestników przygotowania kulturowego ? prezentacja na temat historii i zabytków Londynu i Brighton.

Styczeń 2016

13 stycznia 2016 roku rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego dla uczestników  mobilności.  Odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące komunikacji w Wielkiej Brytanii.

 • Luty 2016

Zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii.

 • Marzec 2016

Rozpoczęła się seria szkoleń w ramach programu ?Komputer-korzystam?:

1. Praca z tablicą interaktywną ?Tablica interaktywna w dydaktyce szkoły?.

2. Wykorzystanie pakietu MS Office.

 • Kwiecień 2016

Zorganizowano spotkania, podczas których planowano zwiedzanie Wielkiej Brytanii, m.in. wycieczka i zakwaterowanie w Londynie.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kadra pedagogiczna zdobędzie nowe kompetencje językowe, udoskonali umiejętności wykorzystywania multimediów (ICT), wzbogaci warsztat pracy w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia, nawiąże kontakty międzynarodowe oraz zrealizuje zaplanowane projekty: Komputer-korzystam, Nasz sześciolatek oraz I ja potrafię.

Realizacja projektu przyniesie korzyści również uczniom, poprzez wyposażenie ich w przydatne słownictwo angielskie z różnych dziedzin nauki. Wpłynie to na zwiększenie motywacji do pracy na lekcji oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wszechstronny rozwój ucznia i nauczyciela oraz koncentrują się na ich osiągnięciach informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz umiejętnościach społecznych. 

Maj/czerwiec 2016

Przygotowanie do wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

Lipiec 2016 

W ramach programu Erasmus + nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach wyjechali do Wielkiej Brytanii. Tam w mieście Brighton uczęszczali do szkoły English Language Centre w terminie od 3.07 do 15.07.2016r. Dzięki uczestniczeniu w kursach English in the Primary Classroom, CLIL, General English nauczyciele podnieśli swe umiejętności i kompetencje zawodowe, takie jak: umiejętność wdrażania kombinacji metod i technik nauczania podczas zajęć, umiejętność pracy metodą CLIL, podniesienie kompetencji językowych, nabycie umiejętności pracy z uczniem w klasach młodszych z wykorzystaniem materiałów anglojęzycznych oraz technologii informatycznej, umiejętność doskonalenia warsztatu pracy w zakresie pracy z uczniem słabszym.

            Nauczyciele mieli okazję poznać najciekawsze miejsca w Brighton oraz spędzili kilka dni w Londynie, gdzie zwiedzili najsłynniejsze muzea. Bez wątpienia wyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus + podniesie jakość pracy szkoły.

Wrzesień 2016

Podsumowanie wyjazdu, wprowadzenie innowacji  pedagogicznych będących wynikiem szkoleń w Brighton, m.in. "Dwujęzyczna Dwunastka".

Październik 2016

Szkolenia wewnętrzne nauczycieli SP 12 - praca z tablica interaktywną, wykorzystanie technologii informatycznych w pracy, gry i zabawy. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez uczestników szkoleń zagranicznych. 

 

18.10.2016r. - konferencja międzyszkolna oraz warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez uczestników programu Erasmus+, którzy wymienili się doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas kursu w English Language Centre w Brighton z innymi nauczycielami.
Luty/marzec 2017
Szkolenie wewnętrzne nauczycieli "Programy multimedialne w edukacji"
Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.