Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach:

DYREKTOR ZSiP 1 - Jerzy BAKOWSKI

WICEDYREKTOR ZSiP1 (dla SP12 i MOS) - Agnieszka SZWEDA

WICEDYREKTOR ZSiP1 (dla SP12) - Agnieszka MASZCZYK

WICEDYREKTOR ZSiP1 (dla MP 55) - Małgorzata ŁYŻWA

 

1. Dyrektor Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Placówek   wchodzących w skład Zespołu.

2. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska  kierownicze.

3.  Dyrektor Zespołu w szczególności:

 1.  kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;
 2.  sprawuje nadzór pedagogiczny; sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 3.  przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu;
 4.   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5.  wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
 6.  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 10. powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej Zespołu;
 11. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 12. przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz wymierza kary uczniom i wychowankom Zespołu;
 13. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 14. dba o powierzone mienie;
 15. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej zespołu;
 16. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 17. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki
 18. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.
 19. przyjmuje wnioski o przyjęcie do szkoły, przedszkola i placówki w procesie rekrutacji; powołuje komisje rekrutacyjne i wyznacza przewodniczących;
 20. podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych
 21. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego oraz wydaje decyzje administracyjne w zakresie: odroczenia spełniania tego obowiązku oraz realizacji obowiązku poza szkołą, przedszkolem;
 22. decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas;
 23. realizuje zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
 24. zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatyki, drugiego języka;
 25. organizuje i nadzoruje prawidłowym przebieg egzaminów ósmoklasistów na zakończenie nauki w klasie VIII szkoły podstawowej;

4.      Dyrektor Zespołu odpowiada w szczególności za:

1)      poziom uzyskiwanych wyników nauczania;
2)      właściwą organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów i wychowanków;
3)      zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa, niniejszego statutu oraz statutów szkoły i placówki wchodzących w skład Zespołu;
4)      bezpieczne i higieniczne warunki w szkole i placówce wchodzących w skład Zespołu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza Zespołem;
5)      prowadzenie dokumentacji pracowniczej, uczniowskiej i wychowanków zgodnie z odrębnymi przepisami;
6)      właściwe zabezpieczenie i stosowanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
7)      prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym Zespołu;

8)      stan majątku Zespołu.

Copyright © 2019 BIP SP Nr 12 Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.